Baggrund – hvorfor er BeREAL relevant?

BeREAL er yderst relevant for det markant stigende antal bygherrer og bygningsejere, der ønsker at fokusere på ’the performance gap’ (forskellen mellem beregnet energibehov og faktisk forbrug) – og som ikke mindst ønsker at minimere deres bygningers energiforbrug.

Som bygherre eller bygningsejer ved du formentlig, at alt dansk nybyggeri skal overholde en energiramme – og at dette skal dokumenteres med beregningsprogrammet Be18 (tidligere Be10), der stilles til rådighed af SBi.

Be18-beregningen er en teoretisk beregning, som har til mål at skabe et teoretisk energimæssigt sammenligningsgrundlag for alle nye bygninger. Be18-beregningen er således baseret på en række standardforudsætninger om fx brugsmønstre, brugstider, personbelastning og vejret –

Ofte varierer ‘virkeligheden’ for den enkelte bygning dog meget fra disse standard forudsætninger og Be18 energiberegningen og en bygnings faktiske energiforbrug er derfor to forskellige ting, som det ikke er muligt eller fair at sammenligne. Lidt populært sagt ville det være det samme som at sammenligne pærer med bananer.

Be18 beregningen kan derfor IKKE bruges som et forecast for bygningers reelle energiforbrug. Be18 beregningen er dog ofte den eneste energiberegning (”forecast”), der foretages i forbindelse med bygningsprojektering. Dermed kommer bygningsejere og lejere til at mangle et realistisk forecast af deres bygnings energiforbrug – som kan anvendes som input til driftsbudgettering. Samtidig går man glip af optimeringsgevinster i projekteringsfasen, fordi man ikke bruger de rette standardforudsætninger.

Når bygningen er blevet færdiggjort og sat i drift, oplever mange bygherrer desuden, at de har svært ved at vurdere, om bygningens reelle energiforbrug er rimeligt eller alt for højt.

De driftsansvarlige siger ofte, at bygningen ”er skruet forkert sammen” og derfor svær at drifte, eller at brugstider og brugsmønstre er meget anderledes end forventet. Den ansvarlige udførende entreprenør kan omvendt – og indimellem med rette – rette skytset den anden vej og sige, at det skyldes uhensigtsmæssig drift.

Som bygherre står man i midten uden tilstrækkelig dokumentation til at foretage en professionel vurdering af bygningens energimæssige performance – eller være i stand til at identificere, hvor der skal sættes ind for at reducere et for højt energiforbrug – og hvem der er ansvarlig.

Ønsker man denne dokumentation, kræver det ofte mange og dyre beregninger af rådgivere. For faktum er da også, at det er svært og tidskrævende at korrigere for, at brugeradfærd, brugstider og vejret varierer fra Be18 standardforudsætningerne. Bare afvigelser i vejret fra år til år kan få energiforbruget til at variere med op til +/- 20%

Dette bliver anderledes med BeREAL.

Hvordan kan BeREAL anvendes?

BeREAL kan både anvendes som et projekteringsværktøj, der giver mere præcise forecasts og som et energianalyse-værktøj, når bygningen er sat i drift.

Med BeREAL kan der opnås langt bedre forventningsafstemning mellem dig som bygherre, rådgivere, entreprenør, underentreprenører og driftsfolkene. Samtidig kan der ’scores’ deciderede energigevinster ved at anvende software-værktøjet i hhv. design- og projekteringsfasen, og når en given bygning har været i drift i nogle år.

 

1. BeREAL som et design- og projekteringsværktøj

Realistisk forecast af energiforbrug

Med BeREAL kan der udarbejdes mere realistiske estimater af en bygnings energiforbrug allerede i projekteringsfasen. BeREAL er baseret på:

  • Realistiske brugstider
  • Langt mere præcise vejrdata – “det rigtige vejr” i stedet for et standard vejrår (DRY )
  • Indregning af den realistiske energimæssige effekt af de apparater, som brugerne bringer ind i en bygning (fx computere, servere, belysning)
  • Indregning af usikkerheder for de væsentligste parametre ift. energiforbrug

Med et realistisk energi-forecast kan bygherre sammen med lejere, driftsfolk mm. udarbejde mere realistiske driftsbudgetter for en bygning. Dette er meget relevant, da energi- og driftsudgifterne udgør ca. 90% af en bygnings totale omkostninger, mens anlægsudgifterne kun udgør ca. 10%

Identifikation af de mest kritiske parametre

Be18 anvendes i praksis ofte som det eneste energioptimeringsværktøj i projekteringsfasen. For at optimere dette arbejde, kan BeREAL identificere de parametre, som er mest i kritiske og følsomme i beregningen af en given bygnings energiforbrug.

Denne viden muliggør, at dine rådgivere kan fokusere på de mest relevante parametre i en energioptimering i design-og projekteringsfasen, og det giver dig som bygherre, projekterende, udførende og driftsfolk indblik i, hvor man skal være særligt opmærksom for at opnå energieffektiv drift  – og input til hvor det kan betale sig at investere i mere energieffektive løsninger. (Det er forskellige forhold/parametre, der er kritiske fra bygning til bygning.)

2. BeREAL som et energianalyseværktøj i driftsfasen

Når en bygning har været i drift i nogle år (bygningen skal først “køres ind”), kan BeREAL konvertere den teoretiske Be18 beregning til praktisk brug og korrigere for de energimæssige effekter af bygningens reelle anvendelse, brugernes adfærd og vejrets indflydelse. Hermed kan man gøre en bygnings ’oprindelige’ Be15-beregning til omdrejningspunkt for en analyse af, om bygningen energimæssigt performer, som den skal.

Med BeREAL bliver man med andre ord i stand til at identificere, om bygningen har et urimeligt højt energiforbrug – og hvad det skyldes. Skyldes det forhold såsom vejret, længere brugstider, et højere internt elforbrug, eller skyldes det uhensigtsmæssig drift eller deciderede fejl i udførelse og installationer? Det bliver hermed muligt at identificere lavt hængende “energi-frugter” i forhold til drift og anvendelse – eller at finde fejlkilder i forhold til udførelse eller systemer og installationer, som har en negativ indvirkning på energiforbruget.

For at kunne foretage en præcis energianalyse er det nødvendigt at bygningens energiforbrug registreres og logges – og let kan ’trækkes ud’. Vi anbefaler, at krav til denne registrering og logging skrives ind i kravspecifikation og aftalegrundlag, før bygningens projektering og opførelse går i gang.

Rådgiverforbrug i relation til BeREAL

Dine rådgiveres tidsforbrug i forbindelse med anvendelse af BeREAL – både i forbindelse med projektering og energianalyse – er begrænset.

BeREAL har automatiseret mange af de beregninger, som tidligere skulle foretages manuelt … og det kræver ikke de store ressourcer. Be18 beregningen skal jo laves alligevel (for nye byggerier).

Udvikling af BeREAL er støttet af ELFORSK

Udviklingen af BeREAL er støttet af ELFORSK. ELFORSK har ligeledes støttet dokumentation og praktisk afprøvning af metoden bag BeREAL samt udarbejdelse af kravspecifikation til softwareudvikling. Projektgruppen bag BeREAL består af LIVING STRATEGY (projektleder), Aarhus Universitet, Rainbow Riders, henrik-innovation samt Københavns Kommune (KEJD).

blocks

Det interessante ved Be18 er, at beregningen repræsenterer en fuldstændig kortlægning af en given bygning i forhold til energiforbrug – som skal laves under alle omstændigheder. Der er samtidig generel enighed om, at Be18 beregningskernen regner rigtigt. Den er mindst lige så god og formentlig bedre end andre eksisterende beregningsværktøjer.

pears

BeREAL bygger bro mellem den teoretiske Be18 beregning og faktiske drifts- og forbrugsdata for en given bygning. Med BeREAL bliver det muligt at sammenligne pærer med pærer og bananer med bananer. Dette giver et fantastisk udgangspunkt for at plukke lavt hængede “energifrugter”.

tools

Der findes i dag ikke værktøjer, der kan korrigere for den energimæssige effekt, som brugeradfærd, brugstider og variationer i vejret repræsenterer og dermed dokumentere om en bygning i energimæssig forstand performer, som den skal. Det ændres med udviklingen af BeREAL.

digits

Når man i design- og projekteringsfasen anvender standardforudsætninger i Be18 som fx 45 timers brugstid og 2 luftskifter i timen, vil man undervurdere behovet at optimere belysning og ventilation fx i skoler, sygehuse, daginstitutioner, kontorbygninger, mv. BeREAL giver indblik i, hvad man især skal prioritere for at få et lavt energiforbrug.

sign

Mange oplever, at de forventede energibesparelser i forbindelse med energirenovering ikke realiseres. Anvendes BeREAL i forbindelse med design- og projektering og en efterfølgende analyse, kan man forholdsvist let finde ud af, hvad afvigelserne skyldes.

cloud

Variationer i vejret kan forklare op til 20% af afvigelserne i en bygnings energiforbrug! Derfor er BeREAL ikke som Be18 baseret på et standardiseret gennemsnits vejrår (DRY – Design Reference Year) men anvender i stedet en meget præcis vejrdatabase fra Aarhus Universitet, der via GPS koordinater kan levere timebaserede vejrdata, 45 år tilbage i tiden for det sted, hvor en bygning geografisk er placeret. BeREAL bruger altså “det rigtige vejr”.